کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم
45 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » تابستان 1382 - شماره 35 »(31 صفحه - از 4 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قابل توجهی از مباحث جامعه‏شناسی خانواده به موضوع کارکردهای خانواده اختصاص یافته است. مسئله‏ی مهم برای جامعه‏شناسان، تبیین چرایی و چگونگی ایفای کارکردهای اجتماعی توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیاری از موضوعات دیگر، پیوندی ناگسستنی با مواضع ارزشی و ایدئولوژیک افراد و دیدگاه‏های گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاه‏های دو مکتب مختلف، یعنی مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهای خانواده است؛ و از میان کارکردهای متعدد خانواده به مهم‏ترین آنها، یعنی تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعه‏پذیری، تنظیم رفتار جنسی، عاطفه و همراهی، کارکردهای اقتصادی و تربیت دینی پرداخته است. نتیجه‏ی حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیش‏تر رویکردهای انتقادی وگاه افراطی فمینیسم، با رویکردهای اسلامی ناسازگار است که ازجمله می‏توان به تعارض این دو دیدگاه در زمینه‏های تولیدمثل، مادری کردن، جامعه‏پذیری نقش‏های جنسیتی، الگوهای رفتار جنسی، طرق ارضای نیازهای عاطفی، کارکردهای اقتصادی و تربیت دینی در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشی و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانی و اصول عامّی هم‏چون عدالت، برابری، آزادی، استقلال، ستم و تبعیض نشأت می‏گیرد...